Adwokat Dr. iur. habil. Piotr Marcin Wiórek, LL.M.

Jurist mit vieljähriger Berufserfahrung auf dem Markt der Rechtsdienstleistungen. Seit über sieben Jahren ist er als Adwokat (Rechtsanwalt) rechtsberatend und als Prozessbevollmächtigter tätig. Adwokat Dr. Piotr M. Wiórek, LL.M. betreut polnische und ausländische Gesellschaften und Einzelkaufleute in folgenden Rechtsgebieten: polnisches, deutsches und internationales Zivil-, Gesellschafts- und Handelsrecht sowie M&A-Recht; polnisches, europäisches und internationales Insolvenz- und Sanierungsrecht; polnisches und internationales Transportrecht;  Europäisches Zivil- und Zivilprozessrecht, Internationales Privatrecht. Zusätzlich ist er in folgenden Rechtsgebieten tätig: polnisches und internationales Familien- und Erbrecht.

Referent bei den Anwaltskonferenzen organisiert durch Bezirksrechtsanwaltskamer (Breslau), Rechtsanwaltskammer Sachsen und Union Internationale des Avocats. Als Lehrbeauftragter der Bezirksanwaltskammer Wrocław unterrichtet er die Rechtsreferendare im Rahmen ihrer Berufsausbildung.

 

Absolvent der Fakultät für Jura, Verwaltung und Wirtschaft der Universität Wrocław; Absolvent der LL.M.-Studien zum deutschen und europäischen Zivil- und Gesellschaftsrecht der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Absolvent des Promotionsstudium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Erlangung des Doktorgrades Doctor iurisprudentiae mit der Höchtsnote summa cum laude); Anerkennung des Doktorgrades an der Jagiellonen-Universität Krakau.Kollegiat des Europäischen Graduiertens Systemtransformation und Wirtschatfsintergration im zusammenwachsenden Europa der Universitäten: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Main und Jagiellonen-Universität Krakau.

 

Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Forschungsstipendien, u.a. in  King’s College Cambridge (Vereinigtes Königreich). Postdoc-Stipendiat des Europäischen Graduiertenkollegs Systemtransformation und Wirtschaftsintegration im zusammenwachsenden Europa.Universitätslehrer – Adiunkt am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Handelsrecht der Fakultät für Jura, Verwaltung und Wirtschaft der Universität Wrocław (Breslau).

 

Autor zahlreicher Publikationen in polnischer- und deutscher- Sprache im Bereich des polnischen, deutschen und europäischen Insolvenz- und Gesellschaftsrechts sowie des internationalen Vertragsrechts. Mitautor eines der größten Kommentare zum polnischen Handelsgesellschaftengesetzbuch.

 

Prozessbevollmächtigte in den Zivilsachen und Strafverteidiger, der vor polnischen und deutschen Gerichten als Anwalt und Europäischer Anwalt auftritt.

 

Mitglied der Bezirksrechtsanwaltskammer Wrocław (Breslau). Bevollmächtigter der Bezirksanwaltskammer für die Kontakte mit den deutschen Rechtsanwaltskammern und Anwaltsvereinen und zugleich Vorsitzender der Kommision für Internationale Zusammenarbeit bei der Bezirksanwaltskammer Wrocław.Eingetragen auf die Liste der deutschsprachigen Rechtsanwälte im Amtsbezirk des Generalkonsulats Breslau.

Jurist des Jahres 2012 in der Woiwodschaft Niederschlesien laut Internetforum SkutecznyAdwokat.pl. 

 

Fremdsprachenkenntnisse: Deutsch – fließend und hervorragend, Englisch – gut.

Juristische Praxis 

 • Gleiss Lutz Rechstanwälte Partnerschaft, Stuttgart;
 • Rechtsanwaltsgesellschaft Malicki i Wspólnicy spółka jawna
 • in Jahren 2011-2013 Partner und Gründer der Gesellschaft Przestalski Rosmus Walas Wiórek Anwaltspartnerschaft
 • seit 2006 selbständige Tätigkeit in eigener Rechtsanwaltskanzlei

Publikationen

 • Spółka kapitałowa jako forma wykonywania zawodu adwokata w Niemczech i Austrii, Rejent 2014, nr 12 (wydanie specjalne)
 • Powództwo o ustalenie podjęcia uchwały, PPH 2014, nr 12
 • Jak zatrzymać soft kolonizację, Rzecz o prawie, Rzeczpospolita 3.09.2014 (wspólnie z  prof. dr hab. T. Siemiątkowskim)
 • Kilka uwag o teorii nadużycia prawa jako koncepcji uzasadniającej tzw. odpowiedzialność przebijającą, w: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa 2013
 • Odpowiedzialność zarządców niemieckiej spółki z o.o. za płatności dokonywane na rzecz wspólników prowadzące do niewypłacalności spółki, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowy po dziesięciu latach, Wrocław 2013,
 • Elektroniczne zgłoszenie spółki z o.o. przez notariusza do Rejestru Handlowego w Niemczech a elektroniczny tryb składania wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS, Studia Prawnicze KUL, nr 2 (2012),
 • Powołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod warunkiem rozwiązującym, Rejent – R. 22, nr 6 (2012),
 • Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – spółka przedsiębiorcza jako konkurencyjna odmiana niemieckiej spółki z o.o., w: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec. - Stan prawny na 1 czerwca 2012 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Monografie Lex). - S. 722-745. - Bibliogr.; Materiały z VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, 21-24 września 2011 r., Białowieża,
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przeksz. sp. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany, P. Głuchowski, R. Potrzeszcz, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, K. Strzelczyk, P. M. Wiórek, A. Zwara; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Lexis Nexis, Warszawa 2011 (współautor),
 • Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Polski Proces Cywilny 2011 nr 4, s. 39 i n.  (wspólnie z dr Anną Hrycaj),
 • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim (wspólnie z M. Podleś, K. Kułak), (w:) J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, T. LXXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011,
 • Konflikt ogólnych warunków umów (battle of the forms) w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010
 • Obowiązek lojalności wspólników spółek kapitałowych, (w:) Prawo Handlowe po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2010,
 • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim (wspólnie z M. Podleś, K. Kułak), Rejent 2010, nr 3,
 • Ustawowe wzorce umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niemieckim prawie spółek – rozwiązanie godne naśladowania czy chybiony pomysł legislacyjny?, Rejent 2010, nr 2,
 • Zasady postępowania procesowego w sprawach cywilnych, w: W: Adwokatura gwarantem prawa do obrony / pod red. Jacka Giezka. - Stan prawny na 30 października 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - (Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu ; t. 2),
 • Sprawozdanie z VII Niemiecko - Polskiego Forum Adwokackiego , Biuletyn Izby Adwokackiej we Wrocławiu, grudzień 2008,
 • Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy upadłościowe – przepisy jurysdykcyjne Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego- zagadnienia ogólne, upadłość osób fizycznych, HUK 2009, nr 2 (wspólnie z dr Anną Hrycaj),
 • Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy  upadłościowe – ustalanie właściwych przepisów jurysdykcyjnych, HUK 2009, nr 1. (wspólnie z dr Anną Hrycaj),
 • Kształtowanie statutu spółki europejskiej (SE) z dualistycznym systemem organów w: „Kodeks spółek handlowych po pięciu latach“, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2006,
 • Das Prinzip der Gläubigergleichbehandlung im Europäischen Insolvenzrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005,
 • Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym, Prawo Spółek Nr 2/2005 (wspólnie z dr K. Oplustilem),
 • Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – orzecznictwo ETS i  planowane działania prawodawcze, Przegląd Prawa Handlowego Nr 5/2004 (wspólnie z dr K. Oplustilem),
 • Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – nowe akty prawa wspólnotowego, Przegląd Prawa Handlowego Nr 4/2004 (współnie z dr K. Oplustilem),
 • Prawo spółek – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Park 2001 (Red. Jacyszyn/Skory); współautor,
 • Wady i zalety spółki komandytowo-akcyjnej,( w): Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań - Kluczbork 2001(wspólnie z M. Orłowską)